Свържете се с нас info@lucullus-medical.com

Korsolex basic 5 литра

ИзберетеОбем:
129 лв. с DPH
107,50 лв. без ДДС
Куриер на адрес вторник, 30 април
30,90 лв.
Места за вземане понеделник, 6 май
17,90 лв.
Гаранция за най-ниска цена За този продукт гарантираме най-ниската цена на пазара.

Описание

Дезинфектант на алдехидна основа, подходящ за дезинфекция на термолабилни и термостабилни инструменти.

Дезинфектант на алдехидна основа за по-висока степен на дезинфекция.

Широк спектър на ефикасност, включително срещу вируси без покритие

Отлична толерантност към материалите

Korsolex ® basic е подходящ за ръчна дезинфекция на термолабилни и термостабилни инструменти (вкл. гъвкави ендоскопи). Подходящ е за дезинфекция чрез потапяне и за всички установени методи за циркулация.

Не е опасен. Съдържа: глутарал (CAS: 111-30-8), (етилендиокси)диметанол (CAS: 3586-55-8), формалдехид (CAS: 50-00-0) бут-2-ин-1,4-диол (CAS: 110-65-6) Вреден при поглъщане или вдишване. Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. Може да предизвика алергична кожна реакция. Може да предизвика симптоми на алергия или астма или затруднено дишане при вдишване. Подозира се, че причинява генетични увреждания. Може да причини рак. Токсичен за водните организми, с дълготрайни ефекти. EUH071 Корозивен за дихателните пътища. Консултирайте се със специалните инструкции преди употреба. Да се избягва вдишването на прах/дим/газ/мъгла/пари/аерозоли. Носете защитни ръкавици/ защитно облекло/ предпазни очила/ защита на лицето. Носете дихателна защита. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): отстранете цялото замърсено облекло. Незабавно изплакнете кожата с вода. СЛЕД ВДИШВАНЕ: Преместете лицето на свеж въздух и го оставете да диша спокойно. Незабавно се обадете на ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар. СЛЕД ПОКРИВАНЕ НА ОЧИТЕ: Внимателно промивайте очите с вода в продължение на няколко минути. Ако използвате контактни лещи и това е възможно, отстранете ги. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар. След експозиция или съмнение за експозиция: Потърсете медицинска помощ/грижа. Изхвърлете съдържанието/контейнера в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци. Само за професионална употреба.

Параметри

EAN 4031678000050
MPN 9801527
Брой бройки 1 ks

Имоти

Обем 5000 ml