Свържете се с нас info@lucullus-medical.com

Cutasept G 5 литра

ИзберетеОбем:
73,90 лв. с DPH
61,58 лв. без ДДС
Куриер на адрес вторник, 23 април
30,90 лв.
Места за вземане понеделник, 29 април
17,90 лв.
Гаранция за най-ниска цена За този продукт гарантираме най-ниската цена на пазара.

Описание

Оцветен дезинфектант за кожа за предоперативно и следоперативно приложение.

Бързодействащ с добър и дълготраен ефект

Оцветен за маркиране на дезинфекцираната зона

Отлична кожна поносимост

Cutasept® G се използва в хирургичната област: за предоперативна дезинфекция на кожата и за маркиране на дезинфекцираната зона. За дезинфекция преди инжекции и пункции.

Не е опасен. Съдържа: пропан-2-ол (CAS: 67-63-0). Силно запалима течност и пари.  Причинява силно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или замаяност. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Съхранявайте далеч от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Да не се пуши. СЛЕД КАТО ПОКРИЕТЕ ОЧИТЕ: Внимателно промивайте с вода в продължение на няколко минути. Ако използвате контактни лещи и това е възможно, отстранете ги. Продължете изплакването. Ако дразненето на очите продължава: потърсете медицинска помощ/грижа. СЛЕД ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар. Изхвърлете съдържанието/контейнера в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Параметри

EAN 4031678053704
MPN 9811351
Брой бройки 1 ks

Имоти

Обем 5000 ml